Kulturrådet

 

kulturradet_logoär en myndighet under Kulturdepartementet och har till uppgift att, med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen, verka för kulturens utveckling och tillgänglighet genom att fördela och följa upp statliga bidrag och genom andra främjande åtgärder.

Kulturrådet ska främja mångfald, kvalitet och fördjupning i utgivning, spridning och läsning av litteratur och kulturtidskrifter.

Kulturrådet ska också främja svensk litteratur i utlandet och internationella utbyten på litteraturområdet.